Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7499/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7499/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3361/HQBRVT-TXNK ngày 20/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vướng mắc trong việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm của Công ty TNHH POSCO SS – VINA. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5328/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2013 hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì phần mềm nhập khẩu là một phần của dây chuyền nhà máy cán thép nhập khẩu được thanh toán trong tổng số tiền mà người mua phải trả cho người bán để nhập khẩu dây chuyền nhà máy cán thép. Do vậy, phải cộng vào trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 7499/TCHQ TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1635/TCHQ-GSQL năm 2014 quản lý chất lượng xe đạp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7589/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 2119/TXNK-PL năm 2013 bổ sung hồ sơ phân loại trước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>