Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7499/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7499/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3361/HQBRVT-TXNK ngày 20/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vướng mắc trong việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm của Công ty TNHH POSCO SS – VINA. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5328/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2013 hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì phần mềm nhập khẩu là một phần của dây chuyền nhà máy cán thép nhập khẩu được thanh toán trong tổng số tiền mà người mua phải trả cho người bán để nhập khẩu dây chuyền nhà máy cán thép. Do vậy, phải cộng vào trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 7499/TCHQ TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 623/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 721/VPCP-KGVX năm 2014 xác định tiêu chí thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và đề xuất ...
Công văn 1210/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...
Công văn 4036/UBND-KT năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản...
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3097/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>