Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7498/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7498/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%, kể từ ngày 7/3/2013.

Ngày 4/4/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 4/4/2013 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, các dòng thuế sửa đổi là các dòng in nghiêng, bôi đậm. Thông tư số 38/2013/TT-BTC không bãi bỏ Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013. Do vậy, mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 vẫn có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3% theo như quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 7498/TCHQ TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 146/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2013 và lập, báo cáo quyết toán ngân...
Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 571/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng ...
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>