Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7498/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7498/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%, kể từ ngày 7/3/2013.

Ngày 4/4/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 4/4/2013 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, các dòng thuế sửa đổi là các dòng in nghiêng, bôi đậm. Thông tư số 38/2013/TT-BTC không bãi bỏ Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013. Do vậy, mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 vẫn có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3% theo như quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 7498/TCHQ TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 768/VPCP-KTTH năm 2014 thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo do Văn phòng...
Công văn 1049/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo định mức đối với nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu ...
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 270/QLCL-KN năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra nhanh nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối d...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>