Công văn 7413/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7413/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7413/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Kim;
(số 33 Mai Lão Bạng, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
– Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại dịch vụ – Giao nhận xuất nhập khẩu Quang Minh.
(số 33 Mai Lão Bạng, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 18/2013 ngày 16/11/2013 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Kim, công văn số 1108/CV/2013 ngày 18/11/2013 của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại dịch vụ – Giao nhận xuất nhập khẩu Quang Minh đề nghị giải quyết vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với loại hình tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT thì: “Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam: hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 4 Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, thì:

“… Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong năm ngân sách mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính), đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển Kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Các trường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.”

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triệu Kim, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại dịch vụ – Giao nhận xuất nhập khẩu Quang Minh đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
– Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
– Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

300x250 Công văn 7413/TCHQ TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâ...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải q...
Công văn 5699/BNN-TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phâ...
Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>