Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7399/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7399/TCHQ-TXNK
V/v phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nội.

Trả lời công văn số 3669/HQHN-TXNK ngày 21/11/2013 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xử lý phạt chậm nộp thuế của Ban quản lý dự án 18. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc tính phạt chậm nộp thuế đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/7/2007 Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có các công văn số 17428/BTC-TCHQ ngày 22/12/2011; công văn số 8131/TC-TCT ngày 27/8/2001; công văn số 2230/TCHQ-KTTT ngày 24/5/2006 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

300x250 Công văn 7399/TCHQ TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 312/VPCP-V.I năm 2014 chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu do Văn phòng...
Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2014 về bổ sung hồ sơ xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>