Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7399/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7399/TCHQ-TXNK
V/v phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nội.

Trả lời công văn số 3669/HQHN-TXNK ngày 21/11/2013 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xử lý phạt chậm nộp thuế của Ban quản lý dự án 18. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc tính phạt chậm nộp thuế đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/7/2007 Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có các công văn số 17428/BTC-TCHQ ngày 22/12/2011; công văn số 8131/TC-TCT ngày 27/8/2001; công văn số 2230/TCHQ-KTTT ngày 24/5/2006 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

300x250 Công văn 7399/TCHQ TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2315/QLCL-KN năm 2013 dự trù kinh phí quý 4 cho dự án SCIESAF do Cục Quản lý Chất lượng Nôn...
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>