Công văn 721/VPCP-KGVX năm 2014 xác định tiêu chí thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và đề xuất hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 721/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 721/VPCP-KGVX
V/v xác định tiêu chí TNXP cơ sở ở miền Nam và đề xuất hình thức khen thưởng đối với TNXP kháng chiến

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (tại văn bản số 55/BC-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2014) tại Báo cáo kết quả khảo sát xác định tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo (tại văn bản số 8118/VPCP-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ) về việc xác định tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam để làm cơ sở tổng hợp số liệu và đề xuất chính sách đối với thanh niên xung phong; sớm đề xuất hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Hội Cựu thanh niên xung phong VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3), md.26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

300x250 Công văn 721/VPCP KGVX năm 2014 xác định tiêu chí thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và đề xuất hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 604/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1202/TCHQ-GSQL năm 2014 đưa hàng vào địa điểm tập kết tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...
Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải q...
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>