Công văn 721/VPCP-KGVX năm 2014 xác định tiêu chí thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và đề xuất hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 721/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 721/VPCP-KGVX
V/v xác định tiêu chí TNXP cơ sở ở miền Nam và đề xuất hình thức khen thưởng đối với TNXP kháng chiến

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (tại văn bản số 55/BC-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2014) tại Báo cáo kết quả khảo sát xác định tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo (tại văn bản số 8118/VPCP-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ) về việc xác định tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam để làm cơ sở tổng hợp số liệu và đề xuất chính sách đối với thanh niên xung phong; sớm đề xuất hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Hội Cựu thanh niên xung phong VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3), md.26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

300x250 Công văn 721/VPCP KGVX năm 2014 xác định tiêu chí thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và đề xuất hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng ...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hà...
Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình...
Công văn 5699/BNN-TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phâ...
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>