Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 704/VPCP-KTN Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 704/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Bộ Quốc Phòng;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
– Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan khẩn trương tập trung giải quyết các công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

– Hoàn thành Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội và Quy chế quản lý quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội cùng với việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

– Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 6950/VPCP-KTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 và số 1241/VPCP-KTN ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc di chuyển hai gia đình lão thành cách mạng tại số 28 Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội.

– Bố trí mặt bằng để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức di chuyển di tích, di vật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 06/TB-VPVP ngày 08 tháng 01 năm 2014.

2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác di dời di vật khu vực 18 Hoàng Diệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 06/TB-VPVP ngày 08 tháng 01 năm 2014.

3. Bộ Quốc Phòng khẩn trương thực hiện việc bàn giao phần còn lại của khu vực Bắc Hậu Lâu và khu bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6950/VPCP-KTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 và Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 19 tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
– Các Bộ: XD, VHTT&DL;
– BQLDA ĐTXD Nhà QH và HT Ba Đình (mới);
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX;
– Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (25)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 704/VPCP KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 327/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền quy định của pháp luật...
Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 10317/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg do ...
Công văn 10256/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du do Văn phò...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>