Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 704/VPCP-KTN Ngày ban hành: 27 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 704/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Bộ Quốc Phòng;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
– Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan khẩn trương tập trung giải quyết các công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

– Hoàn thành Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội và Quy chế quản lý quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội cùng với việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

– Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 6950/VPCP-KTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 và số 1241/VPCP-KTN ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc di chuyển hai gia đình lão thành cách mạng tại số 28 Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội.

– Bố trí mặt bằng để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức di chuyển di tích, di vật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 06/TB-VPVP ngày 08 tháng 01 năm 2014.

2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác di dời di vật khu vực 18 Hoàng Diệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 06/TB-VPVP ngày 08 tháng 01 năm 2014.

3. Bộ Quốc Phòng khẩn trương thực hiện việc bàn giao phần còn lại của khu vực Bắc Hậu Lâu và khu bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6950/VPCP-KTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 và Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 19 tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
– Các Bộ: XD, VHTT&DL;
– BQLDA ĐTXD Nhà QH và HT Ba Đình (mới);
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX;
– Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (25)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 704/VPCP KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông l...
Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải q...
Công văn 3097/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>