Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 69/TTg-KTN Ngày ban hành: 14 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 69/TTg-KTN
V/v Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 12368/BGTVT-QLXD ngày 18 tháng 11 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10050/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 12 năm 2013), Tài chính (công văn số 17959/BTC-QLCS ngày 25 tháng 12 năm 2013) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 9267/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 12 năm 2013) về việc chấp thuận Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh và với Ngân hàng Thế giới để thống nhất việc áp dụng Khung chính sách này trên địa bàn Thành phố phù hợp với các cam kết của Chính phủ với Nhà tài trợ và bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– UBND TP Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, V.III, TH;
– Lưu: VT, KTN (3) c

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 69/TTg KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 623/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7525/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thu thuế đối với xe ô tô, gắn máy ...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...
Công văn 4036/UBND-KT năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>