Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 69/TTg-KTN Ngày ban hành: 14 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 69/TTg-KTN
V/v Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 12368/BGTVT-QLXD ngày 18 tháng 11 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10050/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 12 năm 2013), Tài chính (công văn số 17959/BTC-QLCS ngày 25 tháng 12 năm 2013) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 9267/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 12 năm 2013) về việc chấp thuận Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh và với Ngân hàng Thế giới để thống nhất việc áp dụng Khung chính sách này trên địa bàn Thành phố phù hợp với các cam kết của Chính phủ với Nhà tài trợ và bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– UBND TP Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, V.III, TH;
– Lưu: VT, KTN (3) c

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 69/TTg KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 1210/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2014 xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...
Công văn 2181/TTg-KTN năm 2013 áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ ...
Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và Phát triển dạy...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>