Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 69/TTg-KTN Ngày ban hành: 14 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 69/TTg-KTN
V/v Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 12368/BGTVT-QLXD ngày 18 tháng 11 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10050/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 12 năm 2013), Tài chính (công văn số 17959/BTC-QLCS ngày 25 tháng 12 năm 2013) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 9267/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 12 năm 2013) về việc chấp thuận Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh và với Ngân hàng Thế giới để thống nhất việc áp dụng Khung chính sách này trên địa bàn Thành phố phù hợp với các cam kết của Chính phủ với Nhà tài trợ và bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– UBND TP Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, V.III, TH;
– Lưu: VT, KTN (3) c

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 69/TTg KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trườn...
Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 138/QLCL-CL1 năm 2014 gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nga do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm s...
Công văn 705/VPCP-KTN năm 2014 xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc khu vực các quận ...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban...
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>