Công văn 604/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 604/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 604/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe chạy trong sân golf

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 12099/HQHP-GSQL ngày 20/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng xe chạy trong sân golf, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu số TK/15388 XMCD ngày 12/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì xe chạy trong sân golf là xe máy chuyên dùng, không chịu sự điều chỉnh bởi quy định về năm sản xuất.

Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị kiểm tra và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 604/TCHQ GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 486/TCHQ-TXNK năm 2014 thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 1520/TCHQ-QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử d...
Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hà...
Công văn 3009/TCHQ-PC trả lời xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>