Công văn 604/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 604/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 604/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe chạy trong sân golf

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 12099/HQHP-GSQL ngày 20/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng xe chạy trong sân golf, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu số TK/15388 XMCD ngày 12/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì xe chạy trong sân golf là xe máy chuyên dùng, không chịu sự điều chỉnh bởi quy định về năm sản xuất.

Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị kiểm tra và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 604/TCHQ GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 239/TXNK-PL năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa thực hiện giám định do Cụ...
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...
Công văn 1939/BNN-HTQT năm 2013 tham gia Diễn đàn những nhà sản xuất chè quốc tế do Bộ Nông nghiệp v...
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>