Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 598/TCHQ-KTSTQ Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 598/TCHQ-KTSTQ
V/v đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Tỷ Xuân.
(Khu Công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long)

Ngày 17/12/2013, Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 9/12/2013 của Công ty TNHH Tỷ Xuân (Công ty) về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 86/2013/TT-BTC Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 86/2013/TT-BTC Công ty không đáp ứng điều kiện về tuân thủ pháp luật để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. Cụ thể:

Trong hai năm xem xét (năm 2011 và 2012), Công ty đã có hành vi khai sai định mức so với thực tế sử dụng cho loại hình sản xuất xuất khẩu. Hành vi của Công ty đã vi phạm điểm 1, mục 1, Điều 14, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và bị xử phạt 1 lần số tiền thuế còn thiếu theo quy định (Quyết định xử phạt số 26/QĐ-KTSTQ ngày 17/08/2011).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyển Dương Thái (để b/c);
– Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phan Đăng Hùng

300x250 Công văn 598/TCHQ KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 217/QLCL-TTPC xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ng...
Công văn 3410/TCHQ-GSQL về nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>