Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 598/TCHQ-KTSTQ Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 598/TCHQ-KTSTQ
V/v đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Tỷ Xuân.
(Khu Công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long)

Ngày 17/12/2013, Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 9/12/2013 của Công ty TNHH Tỷ Xuân (Công ty) về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 86/2013/TT-BTC Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 86/2013/TT-BTC Công ty không đáp ứng điều kiện về tuân thủ pháp luật để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. Cụ thể:

Trong hai năm xem xét (năm 2011 và 2012), Công ty đã có hành vi khai sai định mức so với thực tế sử dụng cho loại hình sản xuất xuất khẩu. Hành vi của Công ty đã vi phạm điểm 1, mục 1, Điều 14, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và bị xử phạt 1 lần số tiền thuế còn thiếu theo quy định (Quyết định xử phạt số 26/QĐ-KTSTQ ngày 17/08/2011).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyển Dương Thái (để b/c);
– Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phan Đăng Hùng

300x250 Công văn 598/TCHQ KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 125/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về tăng cường, đẩy mạnh công tác qu...
Công văn 801/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ c...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1830/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3410/TCHQ-GSQL về nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>