Công văn 570/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 570/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 570/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 12362/HQHP-GSQL ngày 26/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 4 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 4 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg; trong thời gian chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg Tổng cục Hải quan nhất trí nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc tạm nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam nêu tại công văn số 12362/HQHP-GSQL dẫn trên, cụ thể là xe ô tô đã qua sử dụng tạm nhập khẩu của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ nêu tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA (về cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa, yêu cầu người khai hải quan nộp một trong các loại giấy tờ sau khi làm thủ tục nhập khẩu: Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận lưu hành, Giấy hủy Giấy đăng ký lưu hành, Giấy hủy Giấy chứng nhận lưu hành Giấy chứng nhận sở hữu khi làm thủ tục nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 570/TCHQ GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 505/TCHQ-QLRR năm 2014 phúc đáp Công văn 07/CW-13 của Công ty CP Công nghiệp CO-WIN Fastene...
Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 1210/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 160/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạ...
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>