Công văn 570/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 570/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 570/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 12362/HQHP-GSQL ngày 26/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 4 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 4 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg; trong thời gian chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg Tổng cục Hải quan nhất trí nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc tạm nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam nêu tại công văn số 12362/HQHP-GSQL dẫn trên, cụ thể là xe ô tô đã qua sử dụng tạm nhập khẩu của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ nêu tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA (về cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa, yêu cầu người khai hải quan nộp một trong các loại giấy tờ sau khi làm thủ tục nhập khẩu: Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận lưu hành, Giấy hủy Giấy đăng ký lưu hành, Giấy hủy Giấy chứng nhận lưu hành Giấy chứng nhận sở hữu khi làm thủ tục nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 570/TCHQ GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giáo dụ...
Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải ...
Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâ...
Công văn 505/TCHQ-QLRR năm 2014 phúc đáp Công văn 07/CW-13 của Công ty CP Công nghiệp CO-WIN Fastene...
Công văn 288/BHXH-VP năm 2014 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết ...
Công văn 569/VPCP-TCCV năm 2014 dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, c...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>