Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 56/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 56/QLCL-CL2
V/v nhập khẩu thịt lợn, thịt bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Trả lời công văn số 13/HTQT-SP ngày 7/01/2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế về việc xem xét tái nhập khẩu trở lại thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn từ Nhật Bản và Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Hiện tại, Nhật Bản đã được chấp thuận xuất khẩu các sản phẩm gia cầm và nội tạng của gia cầm (tim, gan) vào Việt Nam theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chưa nhận được hồ sơ đăng ký xuất khẩu đối với nhóm sản phẩm thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn từ Cơ quan thẩm quyền về an toàn thực phẩm Nhật Bản theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT.

2. Các tài liệu phía Nhật Bản cung cấp kèm theo công hàm số J.F: 1095/2013 ngày 27/12/2013 của Đại sứ quán Nhật Bản bao gồm các tài liệu liên quan đến vấn đề kiểm dịch động vật được phía Nhật Bản cung cấp theo yêu cầu của Cục Thú y. Do vậy, đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế liên hệ Cục Thú y xem xét và trả lời cho phía Nhật Bản

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– ĐSQ Nhật Bản tại VN;
– Cục Thú y;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phùng Hữu Hào

300x250 Công văn 56/QLCL CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 239/TXNK-PL năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa thực hiện giám định do Cụ...
Công văn 806/VPCP-KGVX năm 2014 lập Dự án đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chí...
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 10215/VPCP-V.III năm 2013 tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần...
Công văn 1673/UBND-CN năm 2013 chỉ đạo địa phương trên địa bàn vận động nhân dân không thả diều ảnh ...
Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và Phát triển dạy...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>