Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 56/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 56/QLCL-CL2
V/v nhập khẩu thịt lợn, thịt bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Trả lời công văn số 13/HTQT-SP ngày 7/01/2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế về việc xem xét tái nhập khẩu trở lại thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn từ Nhật Bản và Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Hiện tại, Nhật Bản đã được chấp thuận xuất khẩu các sản phẩm gia cầm và nội tạng của gia cầm (tim, gan) vào Việt Nam theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chưa nhận được hồ sơ đăng ký xuất khẩu đối với nhóm sản phẩm thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn từ Cơ quan thẩm quyền về an toàn thực phẩm Nhật Bản theo quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT.

2. Các tài liệu phía Nhật Bản cung cấp kèm theo công hàm số J.F: 1095/2013 ngày 27/12/2013 của Đại sứ quán Nhật Bản bao gồm các tài liệu liên quan đến vấn đề kiểm dịch động vật được phía Nhật Bản cung cấp theo yêu cầu của Cục Thú y. Do vậy, đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế liên hệ Cục Thú y xem xét và trả lời cho phía Nhật Bản

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– ĐSQ Nhật Bản tại VN;
– Cục Thú y;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phùng Hữu Hào

300x250 Công văn 56/QLCL CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 806/VPCP-KGVX năm 2014 lập Dự án đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chí...
Công văn 160/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạ...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính...
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào...
Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>