Công văn 5699/BNN-TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phân phối mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 5699/BNN-TC Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5699/BNN-TC
V/v cung cấp danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phân phối các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Tổng cục Thủy sản;
– Các Cục: Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y; Bảo vệ thực vật, Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản; Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Công văn số 16582/BTC-QLG ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về việc phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá; Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị:

Cung cấp danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phân phối các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định. Bao gồm:

1. Mặt hàng bình ổn giá, đăng ký giá: Phân đạm u rê; phân NPK; Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ; Muối ăn; Vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; Thóc, gạo tẻ thường.

2. Mặt hàng thực hiện kê khai giá: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Thuốc tiêu độc khử trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Các mặt hàng tại điểm 1 nêu trên trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá.

Công văn đề nghị các đơn vị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) trước 15/12/2013; Email: ngocpm99@yahoo.com.vn)

Đây là công việc cần phải triển khai ngay, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Vụ Kế hoạch (p/h);
– Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH

Phạm Văn Hưng

300x250 Công văn 5699/BNN TC năm 2013 cung cấp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, phân phối mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 570/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hả...
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 203/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm...
Công văn 1049/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị của tỉnh: Hà Tĩnh, Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ba...
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 3031/TCHQ-TXNK xét miễn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>