Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 50/QLCL-CL1 Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 50/QLCL-CL1
V/v quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh thủy sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS An Giang

Phúc đáp công văn số 126/QLCL ngày 23/12/2013 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang về cơ quan quản lý đối với cơ sở kinh doanh thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương có trách nhiệm “Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm” (Điều 22 Nghị định 38/2012/NĐ-CP) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm “quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với…thủy sản và sản phẩm thủy sản; “Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản” (Điều 63 Luật An toàn thực phẩm, Điều 21 Nghị định 38/2012/NĐ-CP) Như vậy:

– Các cơ sở chỉ kinh doanh thực phẩm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngoại trừ các cơ sở kinh doanh nằm tại các chợ (không bao gồm chợ đầu mối, đấu giá nông sản), siêu thị hoặc nằm trong hệ thống dự trữ, phân phối (ví dụ: các kho chứa…) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Việc kiểm tra, đánh giá phân loại và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nội dung này đã được Cục hướng dẫn chi tiết tại công văn số 2302/QLCL-CL1 ngày 06/12/2013 về việc kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan địa phương).

– Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên, trách nhiệm quản lý sẽ được quy định tại Thông tư liên tịch “Hướng dẫn phối hợp trong quản lý an toàn thực phẩm” của Bộ Y tế – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ Công Thương. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương hoàn thiện và ban hành Thông tư liên tịch này.

Đề nghị đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Các Chi cục QLCL NLTS tỉnh, thành phố;
– CQCL Trung bộ, Nam bộ;
– Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

300x250 Công văn 50/QLCL CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 285/TCHQ-TXNK năm 2014 thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1781/BTC-TCT năm 2014 khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2014 về bổ sung hồ sơ xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1611/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống lây lan dịch cúm gia cầm qua ...
Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp l...
Công văn 7525/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thu thuế đối với xe ô tô, gắn máy ...
Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>