Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 473/VPCP-KTN Ngày ban hành: 20 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 473/VPCP-KTN
V/v khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Báo cáo nhanh tai nạn lao động (số 10/BC-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức an táng chu đáo cho người bị nạn và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị nạn; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Các Bộ: LĐTBXH, TNMT;
– Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, PL, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 473/VPCP KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng ...
Công văn 287/BHXH-VP thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Na...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2014 về bổ sung hồ sơ xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vin...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>