Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 44/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 44/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Ông Tin Aung Win
Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Cục Nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar

Trả lời công thư ngày 10/12/2013 của Ông liên quan đến gửi hồ sơ bổ sung đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Myanmar vào Việt Nam theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ bổ sung của Myanmar, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước và được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NAFIQAD gia hạn công nhận tạm thời Myanmar vào danh sách các nước được xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam đến hết ngày 31/3/2014. Danh sách các quốc gia được xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm vào Việt Nam được đăng tải trên Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản theo địa chỉ:

Tiếng Việt: http://www.nafiqad.gov.vn/nhap.khau

Tiếng Anh: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/

Đề nghị Cơ quan thẩm quyền của Myanmar có văn bản chính thức cung cấp bổ sung thông tin như sau:

1. Quy trình kiểm soát tồn dư hóa chất, kim loại nặng, ô nhiễm vi sinh đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Việt Nam

2. Làm rõ các chỉ tiêu đã phát hiện và mức dư lượng của chúng trên từng loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong triển khai chương trình giám sát.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam;
– Cục BVTV;
– Lưu: VT, CL2.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Phùng Hữu Hào

300x250 Công văn 44/QLCL CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải ...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 2181/TTg-KTN năm 2013 áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ ...
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...
Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm do Bộ Lao động ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>