Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 352/VPCP-QHQT Ngày ban hành: 15 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 352/VPCP-QHQT
V/v Kết quả Diễn đàn VDPF 2013

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Ủy ban Dân tộc.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10258/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 12 năm 2013) về kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ (VDPF 2013), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý nội dung báo cáo và kiến nghị trên và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), các đối tác phát triển khác và các cơ quan liên quan:

Nghiên cứu, lựa chọn các hành động chính sách để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ (VDPF 2013) và báo cáo kết quả thực hiện tại Diễn đàn VDPF 2014; tổ chức VDPF 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
– Các Ủy ban: Kinh tế, Ngân sách, Đối ngoại của Quốc hội;
– Văn phòng CTN;
– UBND các tỉnh: Hà Giang, Hà Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, ĐMDN; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).AT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Nên

300x250 Công văn 352/VPCP QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 95/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình tr...
Công văn 1181/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu ...
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...
Công văn 7525/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thu thuế đối với xe ô tô, gắn máy ...
Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10317/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg do ...
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>