Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 32/QLCL-TTPC Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 32/QLCL-TTPC
V/v cung cấp thông tin năng lực quản lý

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các đơn vị thuộc Cục;
– Các phòng ban thuộc Cục.

Để có thông tin đầy đủ về “Năng lực quản lý” của các đơn vị/Phòng ban thuộc Cục để đăng tải trên trang thông tin của Cục, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị/ Phòng ban thuộc Cục cung cấp một số thông tin như sau:

TT

Nội dung thông tin

Số người

Ghi chú

I. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

1

Về phân tích/ Đánh giá rủi ro

Được cấp chứng chỉ đào tạo

2

Về HACCP/ HACCP audit

Được cấp chứng chỉ đào tạo 01 loại hoặc cả 02 (được tính là 1)

3

Về Thanh tra chuyên ngành

Có chứng chỉ thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Chính phủ cấp

4

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025)

Được cấp chứng chỉ đào tạo một loại hoặc cả ba (được tính là 1)

5

Khác

Ghi cụ thể

II. Kỹ năng hỗ trợ

1

Tin học

1.1

Tin học cơ bản

Tin học văn phòng/ứng dụng

1.2

Tin học nâng cao

Đại học trở lên

2

Tiếng Anh

2.1

Tiếng Anh cơ bản

Có chứng chỉ A, B, C hoặc tương đương

2.2

Tiếng Anh nâng cao

Đại học trở lên

Yêu cầu các đơn vị báo cáo về Cục bằng văn bản và gửi bản điện tử theo địa chỉ Email: vanngoc.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 10/01/2014.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 32/QLCL TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 285/TCHQ-TXNK năm 2014 thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1526/TCHQ-GSQL năm 2014 về nhập khẩu hàng miễn thuế của chuyên gia dự án ODA do Tổng cục Hả...
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban...
Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và Phát triển dạy...
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>