Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 32/QLCL-TTPC Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 32/QLCL-TTPC
V/v cung cấp thông tin năng lực quản lý

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các đơn vị thuộc Cục;
– Các phòng ban thuộc Cục.

Để có thông tin đầy đủ về “Năng lực quản lý” của các đơn vị/Phòng ban thuộc Cục để đăng tải trên trang thông tin của Cục, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị/ Phòng ban thuộc Cục cung cấp một số thông tin như sau:

TT

Nội dung thông tin

Số người

Ghi chú

I. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

1

Về phân tích/ Đánh giá rủi ro

Được cấp chứng chỉ đào tạo

2

Về HACCP/ HACCP audit

Được cấp chứng chỉ đào tạo 01 loại hoặc cả 02 (được tính là 1)

3

Về Thanh tra chuyên ngành

Có chứng chỉ thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Chính phủ cấp

4

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025)

Được cấp chứng chỉ đào tạo một loại hoặc cả ba (được tính là 1)

5

Khác

Ghi cụ thể

II. Kỹ năng hỗ trợ

1

Tin học

1.1

Tin học cơ bản

Tin học văn phòng/ứng dụng

1.2

Tin học nâng cao

Đại học trở lên

2

Tiếng Anh

2.1

Tiếng Anh cơ bản

Có chứng chỉ A, B, C hoặc tương đương

2.2

Tiếng Anh nâng cao

Đại học trở lên

Yêu cầu các đơn vị báo cáo về Cục bằng văn bản và gửi bản điện tử theo địa chỉ Email: vanngoc.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 10/01/2014.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 32/QLCL TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Ch...
Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1210/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1520/TCHQ-QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử d...
Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp l...
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>