Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan và Khu kinh tế xuất sang Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 289/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 289/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan và Khu kinh tế xuất sang Campuchia

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 24/HQTN-NV ngày 06/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo việc thực hiện quản lý đối với hàng hóa xuất sang Campuchia phải nộp tờ khai nhập khẩu do Hải quan Campuchia làm thủ tục cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan:

– Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16, Điều 22 Luật Hải quan; Điều 7, Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 12, Điều 59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

– Đối với ý kiến của Ban 127 tỉnh Tây Ninh về việc không tiến hành làm thủ tục nếu doanh nghiệp không xuất trình được tờ khai nhập khẩu của Campuchia là không đúng quy định tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo rõ với UBND tỉnh Tây Ninh, Ban 127 tỉnh Tây Ninh để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới:

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì chịu trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực hải quan quản lý, nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục GSQL; Cục ĐTCBL) để có chỉ đạo./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Tây Ninh (để phối hợp);
– Ban 127 tỉnh Tây Ninh (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 289/TCHQ GSQL năm 2014 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan và Khu kinh tế xuất sang Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 622/TCHQ-GSQL năm 2014 nộp thông báo tiếp nhận hàng viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...
Công văn 7413/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất d...
Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vin...
Công văn 10215/VPCP-V.III năm 2013 tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>