Công văn 288/BHXH-VP năm 2014 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 288/BHXH-VP Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 288/BHXH-VP
V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến nội dung Công văn số 178-CV/TW ngày 31/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (bản photo đính kèm) về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 tới các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức để nghiên cứu, quán triệt và nghiêm túc thực hiện.

2. Tổ chức theo dõi nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, gây lãng phí; việc tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 không đúng quy định tại Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng được ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung trên bằng văn bản về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Văn phòng) và gửi file văn bản vào hộp thư điện tử tonghop.vanphong@vss.gov.vn trước ngày 07/02/2014 để theo dõi, tổng hợp và báo cáo cơ quan chức năng theo quy định./.


Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, VP (TH-2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Xuân Phương

300x250 Công văn 288/BHXH VP năm 2014 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 689/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men sản xuất bình nước nóng do T...
Công văn 1684/TCHQ-GSQL năm 2014 kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng...
Công văn 7596/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3008/TCHQ-PC trả lời Công văn 01/CV-DTD do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>