Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 274/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 274/TCHQ-GSQL
V/v hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 04/HQCB-NV ngày 02/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất qua lối mở Nà Lạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ đồng ý thí điểm hoạt động xuất hàng hóa gửi kho ngoại quan qua lối mở Nà Lạn tỉnh Cao Bằng, trên cơ sở đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan thống nhất với quan điểm lối mở Nà Lạn được thực hiện tái xuất hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 5928/QĐ-BCT ngày 21/8/2013 và Quyết định 8948/QĐ-BCT ngày 28/11/2013 của Bộ Công Thương nhưng phải đảm bảo những hàng hóa này không thuộc các mặt hàng không được phép gửi kho ngoại quan quy định tại Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để phối hợp)
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 274/TCHQ GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 148/TTg-KTN năm 2014 về giải pháp phát triển hợp lý phương thức vận tải tại thành phố lớn d...
Công văn 807/VPCP-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng 12/9, tỉnh Nghệ An do Văn phòng...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2014 về bổ sung hồ sơ xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3097/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>