Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 274/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 274/TCHQ-GSQL
V/v hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 04/HQCB-NV ngày 02/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất qua lối mở Nà Lạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ đồng ý thí điểm hoạt động xuất hàng hóa gửi kho ngoại quan qua lối mở Nà Lạn tỉnh Cao Bằng, trên cơ sở đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan thống nhất với quan điểm lối mở Nà Lạn được thực hiện tái xuất hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 5928/QĐ-BCT ngày 21/8/2013 và Quyết định 8948/QĐ-BCT ngày 28/11/2013 của Bộ Công Thương nhưng phải đảm bảo những hàng hóa này không thuộc các mặt hàng không được phép gửi kho ngoại quan quy định tại Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để phối hợp)
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 274/TCHQ GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâ...
Công văn 1611/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống lây lan dịch cúm gia cầm qua ...
Công văn 1800/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ng...
Công văn 10258/VPCP-KTN năm 2013 về chủ trương điều chỉnh mở rộng không gian Cung triển lãm Quy hoạc...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công văn 4036/UBND-KT năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>