Công văn 268/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 268/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 268/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thời hạn tiền phạt VPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2158/HQCT-NV ngày 30/12/2013 của Cục Hải quan Cần Thơ về vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc Cục Hải quan Cần Thơ hỏi đã được Tổng cục hướng dẫn tại số thứ tự 37 công văn 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013, theo đó không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nếu doanh nghiệp bị nợ tiền phạt vi phạm hành chính vì tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp phát sinh tiền phạt vi phạm hành chính nên không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết a.3, điểm a, khoản 1, Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 268/TCHQ TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 1176/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1830/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1841/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng C...
Công văn 3410/TCHQ-GSQL về nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>