Công văn 268/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 268/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 268/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thời hạn tiền phạt VPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2158/HQCT-NV ngày 30/12/2013 của Cục Hải quan Cần Thơ về vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc Cục Hải quan Cần Thơ hỏi đã được Tổng cục hướng dẫn tại số thứ tự 37 công văn 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013, theo đó không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nếu doanh nghiệp bị nợ tiền phạt vi phạm hành chính vì tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp phát sinh tiền phạt vi phạm hành chính nên không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết a.3, điểm a, khoản 1, Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 268/TCHQ TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 148/TTg-KTN năm 2014 về giải pháp phát triển hợp lý phương thức vận tải tại thành phố lớn d...
Công văn 1781/BTC-TCT năm 2014 khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1738/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2315/QLCL-KN năm 2013 dự trù kinh phí quý 4 cho dự án SCIESAF do Cục Quản lý Chất lượng Nôn...
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>