Công văn 268/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 268/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 268/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thời hạn tiền phạt VPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2158/HQCT-NV ngày 30/12/2013 của Cục Hải quan Cần Thơ về vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc Cục Hải quan Cần Thơ hỏi đã được Tổng cục hướng dẫn tại số thứ tự 37 công văn 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013, theo đó không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nếu doanh nghiệp bị nợ tiền phạt vi phạm hành chính vì tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp phát sinh tiền phạt vi phạm hành chính nên không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết a.3, điểm a, khoản 1, Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 268/TCHQ TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 1685/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố địn...
Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Th...
Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hàn...
Công văn 10258/VPCP-KTN năm 2013 về chủ trương điều chỉnh mở rộng không gian Cung triển lãm Quy hoạc...
Công văn 3097/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>