Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 268/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 268/QLCL-CL2
V/v phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Hợp phần Thể chế, Dự án QSEAP

Để xây dựng và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm (trong đó có sản phẩm rau, quả, chè) đến các địa phương trong năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Dự án QSEAP phối hợp và hỗ trợ triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Xây dựng một số Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm. Nội dung và dự trù kinh phí nêu tại phụ lục 1 gửi kèm theo.

2. Tổ chức hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản, Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc…).

– Thành phần mời: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản và các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Ban quản lý Dự án QSEAP.

– Kinh phí tổ chức Hội nghị góp ý: Xin xem dự toán nêu tại Phụ lục 2 kèm theo.

Rất mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Dự án./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Phòng TC;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phùng Hữu Hào

300x250 Công văn 268/QLCL CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan và Khu ki...
Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 287/BHXH-VP thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Na...
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám ...
Công văn 2015/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành
Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>