Công văn 260/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 260/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 260/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 178/HQCV ngày 25/12/2013 của Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị báo cáo về việc xét hoàn/không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/12/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất đối với các hồ sơ xét hoàn/không thu thuế vi phạm thời hạn 365 ngày.

Do bộ hồ sơ báo cáo của Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt chưa đáp ứng đủ các yêu cầu tại công văn này nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để xem xét, báo cáo Bộ Tài chính. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112, Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn số 8127/TCHQ-TXNK để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan đồng thời đề xuất quan điểm xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Hồng Vân

300x250 Công văn 260/TCHQ TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 64/TTg-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam...
Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1781/BTC-TCT năm 2014 khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>