Công văn 260/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 260/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 260/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 178/HQCV ngày 25/12/2013 của Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị báo cáo về việc xét hoàn/không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/12/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất đối với các hồ sơ xét hoàn/không thu thuế vi phạm thời hạn 365 ngày.

Do bộ hồ sơ báo cáo của Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt chưa đáp ứng đủ các yêu cầu tại công văn này nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để xem xét, báo cáo Bộ Tài chính. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112, Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn số 8127/TCHQ-TXNK để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan đồng thời đề xuất quan điểm xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Hồng Vân

300x250 Công văn 260/TCHQ TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải q...
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hàn...
Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng ...
Công văn 2314/QLCL-CL2 năm 2013 hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013 do Cục Quản lý Chất lượng ...
Công văn 10258/VPCP-KTN năm 2013 về chủ trương điều chỉnh mở rộng không gian Cung triển lãm Quy hoạc...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>