Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 256/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 256/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam

Trả lời công thư BUX/PHA ngày 21/1/2014 của Đại sứ quán Thụy Sỹ về việc bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký của Thụy Sỹ theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT NAFIQAD công nhận chính thức Thụy Sỹ vào danh sách các nước được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam. Việc chấp thuận Thụy Sỹ vào danh sách này không điều chỉnh các quy định về kiểm dịch thực vật hiện hành của Việt Nam.

Danh sách công nhận được đăng tải tại Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản theo địa chỉ:

Tiếng Việt: http://www.nafiqad.gov.vn/nhap-khau

Tiếng Anh: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Vụ Hợp tác Quốc tế (VP SPS);
– Cục Bảo vệ thực vật;
– Lưu: VT, KH, CL2.

Kính thư,

Phùng Hữu Hào

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

300x250 Công văn 256/QLCL CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 95/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình tr...
Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1800/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 1673/UBND-CN năm 2013 chỉ đạo địa phương trên địa bàn vận động nhân dân không thả diều ảnh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>