Công văn 2314/QLCL-CL2 năm 2013 hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2314/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 2314/QLCL-CL2
V/v: hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ vào công thư số 71/13 ngày 29/7/2013 của Đại sứ quán Braxin thông báo Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi và cung ứng Braxin (MAPA) đồng ý đón tiếp đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT sang kiểm tra hệ thống kiểm soát ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật của Braxin sang Việt Nam trong tháng 11/2013; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã đề nghị Cục Thú y cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra.

Ngày 17/9/2013, Đại sứ quán Braxin có công thư số 90/13 đề nghị lùi chuyến kiểm tra sang Quý 1/2014 với lý do hiện tại Braxin đang tái cơ cấu cơ quan hành chính của Chính phủ và vấn đề không có sẵn ngân quỹ cho triển khai. Ngày 25/10/2013, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiếp tục có công thư số 1964/QLCL-CL2 gửi Đại sứ quán Braxin đề nghị bố trí chuyến kiểm tra trong tháng 12/2013. Tuy nhiên, đến nay Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ phía Braxin.

Do thời gian của năm 2013 đã chuẩn bị kết thúc, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo hoãn chuyến kiểm tra tại Braxin năm 2013 và sẽ xem xét đưa vào kế hoạch kiểm tra Braxin trong năm 2014.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng KH-TH, CL1;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

300x250 Công văn 2314/QLCL CL2 năm 2013 hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứ...
Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 1216/TCHQ-CCHĐH năm 2014 cho hình thức Tạm nhập tái xuất tài sản đi thuê, cho thuê được làm...
Công văn 167/GSQL-GQ2 năm 2014 nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định do Cục Giám sát quản ...
Công văn 1328/TCHQ-TXNK năm 2014 nhập chứng từ thu ngân sách trong thời gian chỉnh lý, tính tiền chậ...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải q...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>