Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2307/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2307/QLCL-CL2
V/v tình hình ATTP nông lâm thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp công văn số 2047/CB-TM ngày 02/12/2013 của Quý Cục về việc mời tham dự buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2014, liên quan đến tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS có ý kiến như sau:

1. Về công tác QLCL, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2013: (xem báo cáo gửi kèm công văn 1985/QLCL-KH).

2. Về việc bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản cho người tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014:

– Ngày 03/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp tăng cường công tác bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (xem văn bản gửi kèm).

– Chủ trì, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên Ngành an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Giáp Ngọ 2014 theo phân công của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề nghị Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối tổng hợp báo cáo chung.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, KHTH, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

300x250 Công văn 2307/QLCL CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý ...
Công văn 100/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu do Cục Giám s...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 2119/TXNK-PL năm 2013 bổ sung hồ sơ phân loại trước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Công văn 1673/UBND-CN năm 2013 chỉ đạo địa phương trên địa bàn vận động nhân dân không thả diều ảnh ...
Công văn 3008/TCHQ-PC trả lời Công văn 01/CV-DTD do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>