Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2307/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2307/QLCL-CL2
V/v tình hình ATTP nông lâm thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp công văn số 2047/CB-TM ngày 02/12/2013 của Quý Cục về việc mời tham dự buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2014, liên quan đến tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS có ý kiến như sau:

1. Về công tác QLCL, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2013: (xem báo cáo gửi kèm công văn 1985/QLCL-KH).

2. Về việc bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản cho người tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014:

– Ngày 03/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp tăng cường công tác bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (xem văn bản gửi kèm).

– Chủ trì, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên Ngành an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Giáp Ngọ 2014 theo phân công của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề nghị Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối tổng hợp báo cáo chung.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, KHTH, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

300x250 Công văn 2307/QLCL CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trườn...
Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2014 xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 10256/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du do Văn phò...
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>