Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2307/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2307/QLCL-CL2
V/v tình hình ATTP nông lâm thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp công văn số 2047/CB-TM ngày 02/12/2013 của Quý Cục về việc mời tham dự buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2014, liên quan đến tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS có ý kiến như sau:

1. Về công tác QLCL, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2013: (xem báo cáo gửi kèm công văn 1985/QLCL-KH).

2. Về việc bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản cho người tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014:

– Ngày 03/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp tăng cường công tác bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (xem văn bản gửi kèm).

– Chủ trì, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên Ngành an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Giáp Ngọ 2014 theo phân công của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề nghị Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối tổng hợp báo cáo chung.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, KHTH, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

300x250 Công văn 2307/QLCL CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâ...
Công văn 327/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền quy định của pháp luật...
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 1830/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7596/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản ...
Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>