Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2307/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2307/QLCL-CL2
V/v tình hình ATTP nông lâm thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp công văn số 2047/CB-TM ngày 02/12/2013 của Quý Cục về việc mời tham dự buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2014, liên quan đến tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS có ý kiến như sau:

1. Về công tác QLCL, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2013: (xem báo cáo gửi kèm công văn 1985/QLCL-KH).

2. Về việc bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản cho người tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014:

– Ngày 03/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp tăng cường công tác bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (xem văn bản gửi kèm).

– Chủ trì, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên Ngành an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Giáp Ngọ 2014 theo phân công của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề nghị Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối tổng hợp báo cáo chung.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, KHTH, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

300x250 Công văn 2307/QLCL CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 268/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan...
Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 140/QLCL-CL1 năm 2014 về Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga đình chỉ nhập khẩu cá tr...
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 1800/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình...
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>