Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành.

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2267/QLCL-CL1 Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2267/QLCL-CL1
V/v: Chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của LB Nga

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Các doanh nghiệp CBTS trong danh sách dự kiến thanh tra;
– Các Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 4, 5,6;
– Cơ quan QLCL NLTS Nam bộ.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được thông báo của: Cục Kiểm dịch động thực vật LB Nga (VPSS) về việc cử Đoàn cán bộ sang Việt Nam từ 03-12/12/2013 thanh tra các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào LB Nga, xin xem lịch trình dự kiến của các Đoàn thanh tra tại Phụ lục 1 gửi kèm. Lịch trình dự kiến có thể thay đổi trong quá trình thanh tra, Cục sẽ cập nhật, thông báo đến các đơn vị.

Để đảm bảo việc chuẩn bị đón tiếp và làm việc đạt kết quả tốt, Cục yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số việc như sau:

1. Các doanh nghiệp có tên trong lịch trình Đoàn LB Nga dự kiến tới thanh tra:

– Trả lời các câu hỏi trước thanh tra của Đoàn Thanh tra VPSS theo mẫu tại Phụ lục 2 gửi kèm. Chuẩn bị báo cáo ngắn gọn bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Nga giới thiệu hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đảm bảo ATTP thủy sản của doanh nghiệp và bố trí cán bộ làm việc với Đoàn trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp theo lịch trình dự kiến.

– Khẩn trương khắc phục các sai lỗi về phần cứng (điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị…) và phần mềm (chương trình quản lý chất lượng theo HACCP) đúng thời hạn đã được các đoàn kiểm tra của Cục phát hiện trong biên bản kiểm tra gần nhất.

– Lưu trữ đầy đủ và dễ truy cập các hồ sơ liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của doanh nghiệp (văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ kiểm soát chất lượng theo HACCP, kết quả kiểm tra điều kiện sản xuất, thông báo hàng tháng kết quả kiểm soát dư lượng trong thủy sản nuôi …).

– Các doanh nghiệp có lô hàng bị cơ quan thẩm quyền LB Nga cảnh báo không bảo đảm ATTP khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều tra nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục; sẵn sàng cung cấp đến Đoàn Thanh tra khi được yêu cầu.

2. Các Trung tâm CL NLTS vùng 4, 5, 6:

– Đôn đốc các doanh nghiệp có tên trong lịch trình Đoàn LB Nga dự kiến tới thanh tra nêu trên thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 công văn này.

– Cử 01 cán bộ lãnh đạo Phòng quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản tham gia tháp tùng trong quá trình Đoàn thanh tra tại địa bàn quản lý; đôn đốc các doanh nghiệp trong danh sách thanh tra hoàn thiện các công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn LB Nga.

– Chuẩn bị bài trình bày về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và trình tự thủ tục kiểm tra, chứng nhận ATTP lô hàng thủy sản xuất khẩu (bằng tiếng Anh) và bố trí cán bộ có kinh nghiệm, trình độ tiếng Anh tốt để trình bày với Đoàn.

– Trung tâm vùng 6: Liên hệ cơ sở nuôi cá tra quy mô công nghiệp (dự kiến tại An Giang) có điều kiện vệ sinh thú y tốt để đưa Đoàn thanh tra LB Nga đến thăm, làm việc.

– Hỗ trợ Đoàn đặt phòng khách sạn theo lịch trình (01 người/phòng; giá không quá: 100 USD/phòng/đêm) và bố trí xe đưa đón Đoàn theo lịch trình gửi kèm.

3. Cơ quan Chất lượng Nam bộ: Cử cán bộ có đủ năng lực tham gia tháp tùng đoàn và báo cáo hàng ngày về Cục trong quá trình thanh tra các doanh nghiệp trên địa bàn.

Do thời gian chuẩn bị đón tiếp Đoàn thanh tra còn rất ngắn, yêu cầu các đơn vị đơn vị khẩn trương thực hiện và kịp thời báo cáo về Cục các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Ng. Thị Xuân Thu (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– Phòng KHTH
– Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN ĐOÀN THANH TRA VPSS – ĐOÀN 1

(từ 03/12 đến 12/12/2013)

Ngày

Hoạt động

Phân công làm việc

03/12/2013 (Tuesday)

9h00

Arrival of Inspection team at Noi Bai Airport

Cơ quan Cục

14h00-16h00

Meeting with NAFIQAD and relevant agencies

Cơ quan Cục; Vụ HTQT; Cục Thú Y; Tổng Cục TS; VASEP

Overnight in Hanoi city

04/12/2013 (Wednesday)

10h00-12h00

Team 1: Flying to HCM city

– TTV4 đưa đón sân bay TSN

Team 1: Dinner and overnight in HCM city

05/12/2013

(Thursday)

TEAM 1

5h55-6h55

Flying to Ca mau city

– TTV4 đưa đón sân bay TSN

– TTV5 đưa đón sân bay Cà Mau

– TTV5 bố trí làm việc

– CQNB, TTV5 bố trí cán bộ tháp tùng

9h00-11h30

Inspection of MINH QUI Seafood Co.,Ltd (DL 321)

Address: Ward 8 industrial zone, Ca Mau city, Ca Mau province

11h30-14h00

Lunch

14h00-16h00

Visit NAFIQAD branch 5

Dinner and overnight in Ca Mau city

06/12/2013

(Friday)

TEAM 1

7h35-8h40

Flying to HCM city

– TTV5 đưa đi sân bay Cà Mau

– TTV4 bố trí xe đưa đón Đoàn: sân bay TSN, kiểm tra

– CQNB, TTV4 bố trí cán bộ tháp tùng

10h00-12h00

Seafood Joint Stock Company No. 1 – Tan Phu Trung Food Processing Factory (DL 01)

Address: Lot No C2-1, D4 Street, Tan Phu Trung industrial zone, National road 22, Tan Phu Trung commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city

12h00-14h00

Lunch

14h00-17h00

Inspection (continues)

17h00 to the evening

Travel to My Tho city, Tien Giang province (dinner and overnight in My Tho city, Tien Giang province)

07/12/2013

(Saturday)

TEAM 1

9h00-11h30

Inspection of Vietphu foods & fish Corporation -VIET PHU FOODS AND FISH CORP (DL 252)

Address: Lot 34-36, My Tho industrial zone, My Tho city, Tien Giang province

– TTV4 bố trí xe đưa đón Đoàn

– CQNB, TTV4 bố trí cán bộ tháp tùng

11h30-14h00

Lunch

14h00-16h30

Inspection (continues)

16h30 to the evening

Dinner and overnight in My Tho city, Tien Giang province

08/12/2013

(Sunday)

Day off work

09/12/2013

(Monday)

TEAM 1

9h00-11h30

Inspection of EUROPE JOINT STOCK COMPANY (EJS Co.,) (DL 518)

Address: Lot 69, My Tho industrial zone, My Tho city, Tien Giang province

– TTV4 bố trí xe đưa đón Đoàn

– CQNB, TTV4 bố trí cán bộ tháp tùng

11h30-14h00

Lunch

14h00-15h00

Inspection (continues)

18h50-20h50

Team 1: Flying from HCM city to Hanoi

– TTV4 đưa đón sân bay TSN

10/12/2013

(Tuesday)

10h00-12h00

Closing meeting at NAFIQAD headquater

Cơ quan Cục; Vụ HTQT; Cục Thú Y; Tổng Cục TS; VASEP

11/12/2013

(Wednesday)

10h25

Departure from Hanoi

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN ĐOÀN THANH TRA VPSS – ĐOÀN 2

(từ 03/12 đến 12/12/2013)

Ngày

Hoạt động

Phân công làm việc

03/12/2013 (Tuesday)

9h00

Arrival of Inspection team at Noi Bai Airport

Cơ quan Cục

14h00-16h00

Meeting with NAFIQAD and relevant agencies

Cơ quan Cục; Vụ HTQT; Cục Thú Y; Tổng Cục TS; VASEP

Overnight in Hanoi city

04/12/2013 (Wednesday)

7h30-9h10

Team 2: Flying to Can Tho city

– TTV6 đưa đón sân bay Cần Thơ

Team 2: Dinner and overnight in Can Tho city

05/12/2013

(Thursday)

TEAM 2

8h00-11h00

Visit NAFIQAD branch 6

– TTV6 bố trí làm việc

– CQNB, TTV6 bố trí cán bộ tháp tùng

11h00-14h00

Lunch

14h00-17h00

Inspection of Mekong fisheries joint stock company – MEKONGFISH CO. (DL 183)

Address: Tra Noc industrial zone, Binh Thuy district, Can Tho city

17h00 to the evening

Travel back to Can Tho city (dinner and overnight in Can Tho city)

06/12/2013

(Friday)

TEAM 2

7h00-9h00

Travel to Thanh Binh district, Dong Thap province

– TTV6 bố trí làm việc

– CQNB, TTV6 bố trí cán bộ tháp tùng

9h00-11h30

Inspection of HUNGCA Co (DL 126)

Address: Thanh Binh industrial zone, National road 30, Thanh Binh district, Dong Thap province.

11h30-14h00

Lunch

14h00-16h30

Inspection (continues)

16h30 to the evening

Travel to Long Xuyen city, An Giang province (dinner and overnight in Long Xuyen city)

07/12/2013

(Saturday)

TEAM 2

9h00-11h30

Inspection of Viet Thang Factory – ANVIFISH Joint stock company (ANVIFISH Co) (DL 75)

Address: National road 91, Thanh An hamlet, My Thoi ward, Long Xuyen city, An Giang province

– TTV6 bố trí làm việc

– CQNB, TTV6 bố trí cán bộ tháp tùng

11h30-14h00

Lunch

14h00-16h30

Visit pangasius farm

– TTV6 liên hệ làm việc

16h30 to the evening

Dinner and overnight in Long Xuyen city, An Giang province

08/12/2013

(Sunday)

Day off work

09/12/2013

(Monday)

TEAM 2

9h00-11h30

Inspection of An Thinh Factory – ANVIFISH Joint stock company -ANVIFISH Co (DL 359)

Address: National road 91, Thanh An hamlet, My Thoi ward, Long Xuyen city, An Giang province

– CQNB, TTV6 bố trí cán bộ tháp tùng

– TTV6 đưa đón sân bay Cần Thơ

11h30-14h00

Lunch

14h00-15h00

Inspection (continues)

17h25-19h30

Team 2: Flying from Can Tho city to Hanoi

10/12/2013

(Tuesday)

10h00-12h00

Closing meeting at NAFIQAD headquater

Cơ quan Cục; Vụ HTQT; Cục Thú Y; Tổng Cục TS; VASEP

11/12/2013

(Wednesday)

10h25

Departure from Hanoi

300x250 Công văn 2267/QLCL CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành.

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 95/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình tr...
Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan và Khu ki...
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 160/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạ...
Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên...
Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính...
Công văn 3008/TCHQ-PC trả lời Công văn 01/CV-DTD do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>