Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 221/BGDĐT-VP Ngày ban hành: 13 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 221/BGDĐT-VP
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
– Các đại học, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ.

Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, các đại học, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị) khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị; xây dựng các phương án hữu hiệu, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của đơn vị về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Hàng năm, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đặc biệt chú trọng việc trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định hiện hành của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong đơn vị. Chủ động liên hệ với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy để phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác này.

4. Hàng năm, trước ngày 31 tháng 12, các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email vanphong.bo@moet.edu.vn ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
– Chánh VP (để b/c);
– Cục Cảnh sát PCCC (để ph/h);
– Đăng Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG


Vũ Đình Giáp

300x250 Công văn 221/BGDĐT VP năm 2014 tăng cường công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 1057/TCHQ-TXNK năm 2014 trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 1047/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu do Tổng cục Hải ...
Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lư...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>