Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2182/TTg-KTN Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2182/TTg-KTN
V/v đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 11313/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9400/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 11 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 16420/BTC-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013) về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc mở rộng phạm vi dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí – Hạ Long để đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn Bắc Ninh – Uông Bí; sử dụng 02 trạm thu phí Phả Lại và Đại Yên để thu phí hoàn vốn cho toàn bộ đoạn Bắc Ninh – Hạ Long.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng;
– Phó TTg Hoàng Trung Hải;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT
– Lưu: VT, KTN (3).Hong

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 2182/TTg KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 622/TCHQ-GSQL năm 2014 nộp thông báo tiếp nhận hàng viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng ...
Công văn 100/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu do Cục Giám s...
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 1600/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 270/QLCL-KN năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra nhanh nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối d...
Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lư...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>