Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2182/TTg-KTN Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2182/TTg-KTN
V/v đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 11313/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9400/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 11 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 16420/BTC-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013) về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc mở rộng phạm vi dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí – Hạ Long để đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn Bắc Ninh – Uông Bí; sử dụng 02 trạm thu phí Phả Lại và Đại Yên để thu phí hoàn vốn cho toàn bộ đoạn Bắc Ninh – Hạ Long.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng;
– Phó TTg Hoàng Trung Hải;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT
– Lưu: VT, KTN (3).Hong

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 2182/TTg KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở...
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 139/QLCL-CL1 năm 2014 gửi Thủ trưởng Cơ quan Kiểm dịch động thực vật do Cục Quản lý Chất lư...
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1686/TCHQ-GSQL năm 2014 bán hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Viet...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...
Công văn 3031/TCHQ-TXNK xét miễn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>