Công văn 2181/TTg-KTN năm 2013 áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2181/TTg-KTN Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2181/TTg-KTN
V/v áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 6522/UBND-VX ngày 05 tháng 9 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7616/BKHĐT-LĐVX ngày 07 tháng 10 năm 2013) và Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3634/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 10 năm 2013) về việc cho phép áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, căn cứ vào tính chất cấp bách của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu để xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các gói thầu của Dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
– Các Bộ: XD, KH&ĐT, VHTT-DL;
– Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới);
– VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
– Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 2181/TTg KTN năm 2013 áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 604/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1684/TCHQ-GSQL năm 2014 kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>