Công văn 217/QLCL-TTPC xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 217/QLCL-TTPC Ngày ban hành: 17 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 217/QLCL-TTPC
V/v xử lý kiến nghị của địa phương

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 80/BNN-VP ngày 10/01/2014 về việc giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình, như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Đề nghị Bộ rà soát, xem xét quy định về thời hạn giấy chứng nhận đối với kỹ thuật viên lấy mẫu vật tư nông nghiệp, nông sản.

TRẢ LỜI:

Về thời hạn giấy chứng nhận đối với kỹ thuật viên lấy mẫu vật tư nông nghiệp, nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ban hành một số thông tư, trong đó có quy định về việc lấy mẫu và yêu cầu đối với người lấy mẫu, các thông tư này đến nay vẫn còn hiệu lực, đó là:

1. Ngày 29/3/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản (Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT) tại điểm b Khoản 3, Điều 10 quy định đối với người lấy mẫu: “ Có chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo hoặc tập huấn về lấy mẫu trong lĩnh vực kiểm tra”, nhưng không quy định về thời hạn của chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận được cấp.

2. Ngày 17/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Thông tư 32/2010/TT-BNNPTNT) thời hạn các loại giấy chứng nhận này là không quá 05 năm (điểm a, Khoản 2 Điều 12).

3. Ngày 06/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/ 2010 (Thông tư 17/2011/TT-BNNPTNT) trong đó quy định người lấy mẫu giống cây trồng, phân bón, sản phẩm cây trồng chỉ cần qua khóa đào tạo với mã số do Cục Trồng trọt cấp và người có Giấy chứng chỉ đào tạo được phép hành nghề, nhưng không quy định về thời hạn của giấy chứng chỉ được cấp.

4. Ngày 10/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi (Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT) tại điểm b, Khoản 1, Điều 14 có quy định: “Người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi phải có chứng chỉ do Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi cấp”, nhưng không có quy định về thời hạn của chứng chỉ được cấp.

Để thống nhất quy định về việc lấy mẫu và quản lý hoạt động người lấy mẫu vật tư nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho các Cục chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ trì soạn thảo, trình Bộ trưởng Thông tư quy định về lấy mẫu và quản lý hoạt động người lấy mẫu vật tư nông nghiệp thay thế Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTN Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT và sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh Thái Bình về các vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Thái Bình (để b/c);
– Bộ NNPTNT (VP Bộ – để b/c);
– Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 217/QLCL TTPC xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 574/VPCP-KTN năm 2014 đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hìn...
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 1773/TCHQ-TXNK năm 2014 về xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>