Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2125/TTg-KTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2125/TTg-KTN
V/v hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10489/BGTVT-ĐTCT ngày 02 tháng 10 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 15046/BTC-QLM ngày 04 tháng 11 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8994/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 11 năm 2013), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 8211/NHNN-TD ngày 05 tháng 11 năm 2013) về việc không cấp bảo lãnh Chính phủ cho Nhà đầu tư vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Do tầm quan trọng và cấp bách của dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, đồng ý Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Doanh nghiệp dự án chuyển hình thức vay vốn nước ngoài bằng hình thức vay vốn của các ngân hàng thương mại trong nước, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư của Dự án; đồng thời rà soát, phê duyệt lại Hợp đồng đã ký kết với Doanh nghiệp dự án cho phù hợp với cơ cấu nguồn vốn của Dự án, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

2. Việc lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện Dự án theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân hai tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên chỉ đạo Doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng dự án đã ký kết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng;
– Các Phó TTgCP;;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC;
– Ngân hàng Nhà nước VN;
– UBND tỉnh Khánh Hòa;
– UBND tỉnh Phú Yên;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3b).Hong (29b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 2125/TTg KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 357/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức Lễ đón Bằng vinh danh Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là Di ...
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 1600/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 2314/QLCL-CL2 năm 2013 hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013 do Cục Quản lý Chất lượng ...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>