Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2125/TTg-KTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2125/TTg-KTN
V/v hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10489/BGTVT-ĐTCT ngày 02 tháng 10 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 15046/BTC-QLM ngày 04 tháng 11 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8994/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 11 năm 2013), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 8211/NHNN-TD ngày 05 tháng 11 năm 2013) về việc không cấp bảo lãnh Chính phủ cho Nhà đầu tư vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Do tầm quan trọng và cấp bách của dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, đồng ý Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Doanh nghiệp dự án chuyển hình thức vay vốn nước ngoài bằng hình thức vay vốn của các ngân hàng thương mại trong nước, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư của Dự án; đồng thời rà soát, phê duyệt lại Hợp đồng đã ký kết với Doanh nghiệp dự án cho phù hợp với cơ cấu nguồn vốn của Dự án, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

2. Việc lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện Dự án theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân hai tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên chỉ đạo Doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng dự án đã ký kết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng;
– Các Phó TTgCP;;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC;
– Ngân hàng Nhà nước VN;
– UBND tỉnh Khánh Hòa;
– UBND tỉnh Phú Yên;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3b).Hong (29b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công văn 2125/TTg KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâ...
Công văn 623/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 140/QLCL-CL1 năm 2014 về Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga đình chỉ nhập khẩu cá tr...
Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>