Công văn 2119/TXNK-PL năm 2013 bổ sung hồ sơ phân loại trước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2119/TXNK-PL Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2119/TXNK-PL
V/v bổ sung hồ sơ phân loại trước

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP. Hà Nội;
– Công ty TNHH Kyoei Việt Nam.
(Lô 2-3&83-84, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được các công văn số 3705/HQHN-TXNK 3706/HQHN-TXNK ngày 25.11.2013 và 3724/HQHN-TXNK 3725/HQHN-TXNK ngày 26.11.2013 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xác định trước mã số cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đề nghị, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu hồ sơ kèm theo các công văn thì: mô tả của doanh nghiệp về công dụng của sản phẩm khác với báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội, do đó, để có cơ sở cho việc trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản Thông báo kết quả xác định trước mã số theo hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 128/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội và Công ty TNHH Kyoei Việt Nam cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan đến vị trí lắp ráp của sản phẩm trên xe và cơ chế làm việc thể hiện công dụng chống rung cho bánh sau xe ô tô của sản phẩm.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty và Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PL (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 2119/TXNK PL năm 2013 bổ sung hồ sơ phân loại trước do  Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 21/KHTC năm 2014 góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 73/2012/NĐ-CP về tài ...
Công văn 569/VPCP-TCCV năm 2014 dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, c...
Công văn 1210/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1328/TCHQ-TXNK năm 2014 nhập chứng từ thu ngân sách trong thời gian chỉnh lý, tính tiền chậ...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1738/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7596/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>