Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 210/GSQL-GQ2 Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 210/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao bì Giấy Hong Chang.
(Đ/c: Đường Chợ Chiều, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 01/14/HDGCCT ngày 24/1/2014 của Công ty TNHH Bao bì Giấy Hong Chang vướng mắc sử dụng hoá đơn khi làm thủ tục hải quan gia công chuyển tiếp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính (nay là Điều 22 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 117/2011/TT-BTC) khi làm thủ tục gia công chuyển tiếp, Bên nhận hàng nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính Hoá đơn xuất khẩu hoặc Hoá đơn GTGT (do Bên giao hàng lập) cho Hải quan để hoàn thành thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP.Hải Phòng (để th/hiện);
– Cục HQ tỉnh Bình Dương (để th/hiện);
– Cục HQ TP.HCM (để th/hiện);
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính

300x250 Công văn 210/GSQL GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở...
Công văn 268/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thời hạn tiền phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan...
Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩ...
Công văn 1781/BTC-TCT năm 2014 khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về...
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>