Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 210/GSQL-GQ2 Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 210/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao bì Giấy Hong Chang.
(Đ/c: Đường Chợ Chiều, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 01/14/HDGCCT ngày 24/1/2014 của Công ty TNHH Bao bì Giấy Hong Chang vướng mắc sử dụng hoá đơn khi làm thủ tục hải quan gia công chuyển tiếp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính (nay là Điều 22 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 117/2011/TT-BTC) khi làm thủ tục gia công chuyển tiếp, Bên nhận hàng nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính Hoá đơn xuất khẩu hoặc Hoá đơn GTGT (do Bên giao hàng lập) cho Hải quan để hoàn thành thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP.Hải Phòng (để th/hiện);
– Cục HQ tỉnh Bình Dương (để th/hiện);
– Cục HQ TP.HCM (để th/hiện);
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính

300x250 Công văn 210/GSQL GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 569/VPCP-TCCV năm 2014 dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, c...
Công văn 807/VPCP-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng 12/9, tỉnh Nghệ An do Văn phòng...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>