Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 205/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 205/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1560/HQQNg-NV và công văn số 1561/HQQNg-NV ngày 26/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 54 Luật Quản lý thuế qui định:

“1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo qui định của Luật doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp.”

Căn cứ khoản 6 Điều 158 Luật Doanh nghiệp qui định:

“6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sau thời hạn 6 tháng qui định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với Công ty TNHH chịu trách nhiệm, chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp doanh đối với công ty hợp doanh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.”

Căn cứ khoản 1 Điều 136 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Qui định:

“1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo qui định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản như sau:

a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp giải thể.”

Theo các qui định dẫn trên, trên cơ sở hồ sơ do đơn vị cung cấp thì trường hợp của Công ty TNHH Hoàng Lan và Công ty TNHH Thương Mại và xây dựng Quảng Phát, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo qui định. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm các pháp nhân liên quan đến doanh nghiệp theo qui định của pháp luật để yêu cầu các pháp nhân chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 205/TCHQ TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 288/BHXH-VP năm 2014 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết ...
Công văn 139/QLCL-CL1 năm 2014 gửi Thủ trưởng Cơ quan Kiểm dịch động thực vật do Cục Quản lý Chất lư...
Công văn 160/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạ...
Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2014 về bổ sung hồ sơ xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1773/TCHQ-TXNK năm 2014 về xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7589/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ng...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>