Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH-CĐTƯVSATTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 202/QLCL-TTPC Ngày ban hành: 14 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 202/QLCL-TTPC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch số 19/KH-CĐTƯVSATTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Tổng cục Thủy sản;
Các Cục Thú y, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Chăn nuôi,

Để báo cáo Bộ trưởng và Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP;

Theo Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL các đơn vị báo cáo Bộ (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) trước ngày 15/02/2013, là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện của Bộ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị:

1. Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng theo chức năng nhiệm vụ được giao (tại Mục II của Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL).

2. Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL đề nghị tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP theo phân công của BCĐTƯVSATTP (phụ lục 4 ban hành kèm theo Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP)

Báo cáo các đơn vị gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 19/02/2014, để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo TƯVSATTP trước ngày 20/02/2014.

Đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vanngoc.nafi@mard.gov.vn

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 202/QLCL TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT BNN QLCL và Kế hoạch 19/KH CĐTƯVSATTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 64/TTg-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam...
Công văn 327/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền quy định của pháp luật...
Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 1781/BTC-TCT năm 2014 khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải q...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vin...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>