Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH-CĐTƯVSATTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 202/QLCL-TTPC Ngày ban hành: 14 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 202/QLCL-TTPC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch số 19/KH-CĐTƯVSATTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Tổng cục Thủy sản;
Các Cục Thú y, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Chăn nuôi,

Để báo cáo Bộ trưởng và Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP;

Theo Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL các đơn vị báo cáo Bộ (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) trước ngày 15/02/2013, là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện của Bộ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị:

1. Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng theo chức năng nhiệm vụ được giao (tại Mục II của Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL).

2. Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL đề nghị tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP theo phân công của BCĐTƯVSATTP (phụ lục 4 ban hành kèm theo Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP)

Báo cáo các đơn vị gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 19/02/2014, để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo TƯVSATTP trước ngày 20/02/2014.

Đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vanngoc.nafi@mard.gov.vn

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 202/QLCL TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT BNN QLCL và Kế hoạch 19/KH CĐTƯVSATTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 312/VPCP-V.I năm 2014 chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu do Văn phòng...
Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý ...
Công văn 151/GSQL-GQ3 năm 2014 thực hiện công văn 17862/BTC-TCHQ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan...
Công văn 1611/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống lây lan dịch cúm gia cầm qua ...
Công văn 270/QLCL-KN năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra nhanh nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối d...
Công văn 1738/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10258/VPCP-KTN năm 2013 về chủ trương điều chỉnh mở rộng không gian Cung triển lãm Quy hoạc...
Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và Phát triển dạy...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>