Công văn 2015/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2015/BTC-TCHQ Ngày ban hành: 17 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2015/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất việc hoàn trả thuế tự vệ như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 20 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Quốc Hội; Điều 12 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 8/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; thì:

– Khoản tiền thuế tự vệ doanh nghiệp đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp do Bộ Công thương có quyết định chính thức áp dụng mức thuế tự vệ thấp hơn mức thuế tự vệ tạm thời,… thì được hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp thừa theo quy định tại Điều 95 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

– Các khoản tiền thuế tự vệ phải nộp khác và doanh nghiệp đã nộp theo quyết định chính thức của Bộ Công thương thì không được xét hoàn trả theo quy định của pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST, Vụ PC, Vụ HTQT (BTC);
– Lưu: VT, TCHQ (45).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

300x250 Công văn 2015/BTC TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1520/TCHQ-QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử d...
Công văn 1685/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố địn...
Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Th...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...
Công văn 1939/BNN-HTQT năm 2013 tham gia Diễn đàn những nhà sản xuất chè quốc tế do Bộ Nông nghiệp v...
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>