Công văn 2015/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2015/BTC-TCHQ Ngày ban hành: 17 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2015/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất việc hoàn trả thuế tự vệ như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 20 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Quốc Hội; Điều 12 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 8/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; thì:

– Khoản tiền thuế tự vệ doanh nghiệp đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp do Bộ Công thương có quyết định chính thức áp dụng mức thuế tự vệ thấp hơn mức thuế tự vệ tạm thời,… thì được hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp thừa theo quy định tại Điều 95 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

– Các khoản tiền thuế tự vệ phải nộp khác và doanh nghiệp đã nộp theo quyết định chính thức của Bộ Công thương thì không được xét hoàn trả theo quy định của pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST, Vụ PC, Vụ HTQT (BTC);
– Lưu: VT, TCHQ (45).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

300x250 Công văn 2015/BTC TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý ...
Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứ...
Công văn 705/VPCP-KTN năm 2014 xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc khu vực các quận ...
Công văn 944/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2014 do Tổng cục ...
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 165/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công do Cục Giám sát ...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lư...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>