Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 187/QLCL-KH Ngày ban hành: 12 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 187 /QLCL-KH
Vv góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Vụ TCCB; Văn phòng Bộ;
– Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
– Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ Thực vật, Thú y, Chế biến, TM NLTS&NM.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo kết luận số 271/TB-BNN-VP ngày 16/01/2014 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản 2014 của Bộ NN&PTNT; sau khi nhận được kế hoạch của các đơn vị, Cục Quản lý Chất lượng NLTS đã dự thảo bản Kế hoạch chung của Bộ (Dự thảo Kế hoạch gửi qua email đến cán bộ đầu mối các đơn vị).

Kính đề nghị Quý đơn vị rà soát lại nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời bổ sung, làm rõ thời hạn hoàn thành trong năm 2014 (theo từng tháng/quý cụ thể) và gửi lại Cục Quản lý Chất lượng NLTS (bản giấy và email: kieuminh.nafi@mard.gov.vn) trong ngày 14/02/2014 để tổng hợp. Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Phòng Chất lượng 1, Chất lượng 2, TT-PC, Văn phòng, KN (để góp ý trước 14/02/14).
– Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 187/QLCL KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 64/TTg-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam...
Công văn 140/QLCL-CL1 năm 2014 về Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga đình chỉ nhập khẩu cá tr...
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 1316/TCHQ-TXNK năm 2014 trao đổi về công dụng của hàng hóa tại Thông báo PT số 1471/TB-PTPL...
Công văn 1611/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống lây lan dịch cúm gia cầm qua ...
Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp l...
Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng ...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>