Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 187/QLCL-KH Ngày ban hành: 12 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 187 /QLCL-KH
Vv góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Vụ TCCB; Văn phòng Bộ;
– Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
– Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ Thực vật, Thú y, Chế biến, TM NLTS&NM.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo kết luận số 271/TB-BNN-VP ngày 16/01/2014 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản 2014 của Bộ NN&PTNT; sau khi nhận được kế hoạch của các đơn vị, Cục Quản lý Chất lượng NLTS đã dự thảo bản Kế hoạch chung của Bộ (Dự thảo Kế hoạch gửi qua email đến cán bộ đầu mối các đơn vị).

Kính đề nghị Quý đơn vị rà soát lại nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời bổ sung, làm rõ thời hạn hoàn thành trong năm 2014 (theo từng tháng/quý cụ thể) và gửi lại Cục Quản lý Chất lượng NLTS (bản giấy và email: kieuminh.nafi@mard.gov.vn) trong ngày 14/02/2014 để tổng hợp. Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Phòng Chất lượng 1, Chất lượng 2, TT-PC, Văn phòng, KN (để góp ý trước 14/02/14).
– Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 187/QLCL KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở...
Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giáo dụ...
Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 505/TCHQ-QLRR năm 2014 phúc đáp Công văn 07/CW-13 của Công ty CP Công nghiệp CO-WIN Fastene...
Công văn 217/QLCL-TTPC xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>