Công văn 1841/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1841/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1841/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2382/HQLA-NV của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa của dự án ưu đãi đầu tư đã thực hiện quyết toán Danh mục hàng hóa miễn thuế với cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 103 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì thời hạn quyết toán đối với dự án ưu đãi đầu tư được cấp Danh mục hàng hóa miễn thuế chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan thì chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh người nộp thuế phải quyết toán với cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa đã được miễn thuế.

Hiện nay có một số quan điểm xử lý khác nhau về việc có cho tiếp tục nhập khẩu đối với hàng hóa chưa nhập khẩu hết theo Danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã thực hiện quyết toán theo quy định nêu trên. Để có cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất, đề nghị Cục Hải quan Long An kiểm tra và báo cáo cụ thể về trường hợp vướng mắc theo nội dung sau:

– Dự án thuộc đối tượng miễn thuế theo tiêu chí lĩnh vực ưu đãi đầu tư hay địa bàn;

– Thời điểm Dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Số lượng hàng hóa đã được cấp trong Danh mục hàng hóa miễn thuế;

– Số lượng hàng hóa đã nhập khẩu; Số lượng hàng hóa chưa nhập khẩu và lý do chưa nhập khẩu của DN;

– Kiểm tra số lượng hàng hóa chưa nhập khẩu có đủ điều kiện để tạo TSCĐ và phù hợp với thiết kế kỹ thuật của dự án hay không?

– Đề xuất của Cục HQ Long An về việc xử lý thuế đối với trường hợp này và gửi toàn bộ Danh mục hàng hóa miễn thuế đã được cấp, hồ sơ quyết toán, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của dự án về Tổng cục Hải quan trước ngày……/02/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Hồng Vân

300x250 Công văn 1841/TCHQ TXNK năm 2014 vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 146/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2013 và lập, báo cáo quyết toán ngân...
Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông l...
Công văn 1685/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố địn...
Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lư...
Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>