Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng cục Thuế ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 183/TCT-HTQT Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 183/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2013/02 đề tháng 12/2013 của Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia (sau đây gọi chung là Công ty) có ý kiến đối với công văn số 3065/TCT-HTQT ngày 19/9/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về chính sách thuế đối với thu nhập từ Hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị ký giữa Công ty và Công ty Thép Pomina Việt Nam (sau đây gọi là Hợp đồng) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (sau đây gọi là Hiệp định thuế) giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào nội dung quy định tại Hợp đồng và Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3065/TCT-HTQT ngày 19/9/2013 hướng dẫn Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia về nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ bản quyền và nghĩa vụ thuế đối với cơ sở thường trú.

Trường hợp Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia không đồng ý với cách giải quyết nêu trên. Công ty có thể giải trình trường hợp của mình với nhà chức trách có thẩm quyền của Thụy Sỹ/Italia theo quy định tại Điều 24/25. Thủ tục thỏa thuận song phương của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để biết);
– Website TCT;
– Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Hồng Hải

300x250 Công văn 183/TCT HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng cục Thuế ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 327/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền quy định của pháp luật...
Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hà...
Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7596/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10215/VPCP-V.III năm 2013 tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>