Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng cục Thuế ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 183/TCT-HTQT Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 183/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2013/02 đề tháng 12/2013 của Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia (sau đây gọi chung là Công ty) có ý kiến đối với công văn số 3065/TCT-HTQT ngày 19/9/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về chính sách thuế đối với thu nhập từ Hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị ký giữa Công ty và Công ty Thép Pomina Việt Nam (sau đây gọi là Hợp đồng) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (sau đây gọi là Hiệp định thuế) giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào nội dung quy định tại Hợp đồng và Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3065/TCT-HTQT ngày 19/9/2013 hướng dẫn Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia về nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ bản quyền và nghĩa vụ thuế đối với cơ sở thường trú.

Trường hợp Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia không đồng ý với cách giải quyết nêu trên. Công ty có thể giải trình trường hợp của mình với nhà chức trách có thẩm quyền của Thụy Sỹ/Italia theo quy định tại Điều 24/25. Thủ tục thỏa thuận song phương của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để biết);
– Website TCT;
– Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Hồng Hải

300x250 Công văn 183/TCT HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng cục Thuế ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 239/TXNK-PL năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa thực hiện giám định do Cụ...
Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 167/GSQL-GQ2 năm 2014 nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định do Cục Giám sát quản ...
Công văn 1626/TCHQ-TXNK năm 2014 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xu...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>