Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1834/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1834/TCHQ-TXNK
V/v dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 95/HQBD-TXNK ngày 14/01/2014; công văn số 298/HQBD-TXNK ngày 11/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc điều chỉnh đối tượng ưu đãi miễn thuế tạo TSCĐ cho Công ty Cổ phần Chấn Kiệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục IV, Phần B, Phụ lục I Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5000 lao động được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu.

1. Ngày 05/9/2011 Bộ Tài chính có công văn số 11818/BTC-TCHQ hướng dẫn việc xác định tiêu chí dự án đầu tư sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên, theo đó đã hướng dẫn: “Căn cứ để xác định dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên áp dụng đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấp phép đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/10/2010) là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (nếu Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư có ghi rõ dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên). Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư không ghi rõ dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo tiêu chí sử dụng từ 500 đến 5.000 lao động trở lên thì căn cứ vào Luận chứng kinh tế kỹ thuật và văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1/10/2010” và thời điểm để xác định dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên, loại lao động được tính, cơ quan xác nhận số lao động sử dụng thường xuyên của dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng.

2. Theo hồ sơ của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cung cấp thì: Tại Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 461033000385 (được điều chỉnh lần 1 ngày 27/8/2009; điều chỉnh lần 2 ngày 01/3/2010; điều chỉnh lần 3 ngày 03/4/2013) của Công ty không thể hiện tiêu chí sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên.

Do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương không gửi bản Luận chứng kinh tế kỹ thuật, văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01/10/2010 và các giấy tờ để xác định nội dung như nêu tại điểm 1. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn tại công văn 11818/BTC-TCHQ quy định về khai bổ sung để kiểm tra xác định cụ thể trường hợp của Công ty Cổ phần Chấn Kiệt và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lỗ Thị Nhụ

300x250 Công văn 1834/TCHQ TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 304/VPCP-TTĐT năm 2014 xử lý thông tin báo chí phản ánh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Công văn 56/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, bò và nội tạng bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý ...
Công văn 1781/BTC-TCT năm 2014 khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1841/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 2315/QLCL-KN năm 2013 dự trù kinh phí quý 4 cho dự án SCIESAF do Cục Quản lý Chất lượng Nôn...
Công văn 10258/VPCP-KTN năm 2013 về chủ trương điều chỉnh mở rộng không gian Cung triển lãm Quy hoạc...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>