Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1834/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1834/TCHQ-TXNK
V/v dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 95/HQBD-TXNK ngày 14/01/2014; công văn số 298/HQBD-TXNK ngày 11/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc điều chỉnh đối tượng ưu đãi miễn thuế tạo TSCĐ cho Công ty Cổ phần Chấn Kiệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục IV, Phần B, Phụ lục I Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5000 lao động được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu.

1. Ngày 05/9/2011 Bộ Tài chính có công văn số 11818/BTC-TCHQ hướng dẫn việc xác định tiêu chí dự án đầu tư sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên, theo đó đã hướng dẫn: “Căn cứ để xác định dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên áp dụng đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấp phép đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/10/2010) là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (nếu Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư có ghi rõ dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên). Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư không ghi rõ dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo tiêu chí sử dụng từ 500 đến 5.000 lao động trở lên thì căn cứ vào Luận chứng kinh tế kỹ thuật và văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1/10/2010” và thời điểm để xác định dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên, loại lao động được tính, cơ quan xác nhận số lao động sử dụng thường xuyên của dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng.

2. Theo hồ sơ của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cung cấp thì: Tại Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 461033000385 (được điều chỉnh lần 1 ngày 27/8/2009; điều chỉnh lần 2 ngày 01/3/2010; điều chỉnh lần 3 ngày 03/4/2013) của Công ty không thể hiện tiêu chí sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên.

Do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương không gửi bản Luận chứng kinh tế kỹ thuật, văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 01/10/2010 và các giấy tờ để xác định nội dung như nêu tại điểm 1. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn tại công văn 11818/BTC-TCHQ quy định về khai bổ sung để kiểm tra xác định cụ thể trường hợp của Công ty Cổ phần Chấn Kiệt và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lỗ Thị Nhụ

300x250 Công văn 1834/TCHQ TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 574/VPCP-KTN năm 2014 đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hìn...
Công văn 569/VPCP-TCCV năm 2014 dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, c...
Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên...
Công văn 1181/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu ...
Công văn 10317/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg do ...
Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm do Bộ Lao động ...
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>