Công văn 1832/TCHQ-GSQL năm 2014 tập kết hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Hoàng Diệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1832/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1832/TCHQ-GSQL
V/v tập kết hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Hoàng Diệu

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh An Giang;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/CV-PT ngày 06/02/2014 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Phương Thúy đề nghị được đưa mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Campuchia vào tập kết tại địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Tân Thành Lợi và địa điểm của Doanh nghiệp tư nhân Phương Lam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Tân Thành Lợi:

– Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Tân Thành Lợi tại cửa khẩu Khánh Bình tỉnh An Giang đã được Tổng cục Hải quan công nhận tại Quyết định số 1766/QĐ-TCHQ-GSQL ngày 10/10/2007, nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, thuộc địa bàn hoạt động của cơ quan Hải quan. Do đó, trước mắt Tổng cục Hải quan đồng ý cho đưa hàng hóa nhập khẩu vào tập kết chờ làm thủ tục hải quan. Thời gian thực hiện đến hết 30/6/2014.

– Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ quy định của Luật Hải quan, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn để bố trí nhân lực, giám sát quản lý, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện ra vào địa điểm tập kết hàng hóa, làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

– Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang sớm hoàn thiện thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tân Thành Lợi thuộc khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5444/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2013.

2. Về địa điểm tập kết tại DNTN Phương Lam tại cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1202/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH TMDV XNK Phương Thúy
Đ/c: 91 A, đường Tân Chánh Hiệp 24, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện)
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1832/TCHQ GSQL năm 2014 tập kết hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Hoàng Diệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông l...
Công văn 570/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hả...
Công văn 623/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 705/VPCP-KTN năm 2014 xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc khu vực các quận ...
Công văn 721/VPCP-KGVX năm 2014 xác định tiêu chí thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và đề xuất ...
Công văn 1611/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống lây lan dịch cúm gia cầm qua ...
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hàn...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>