Công văn 1832/TCHQ-GSQL năm 2014 tập kết hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Hoàng Diệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1832/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1832/TCHQ-GSQL
V/v tập kết hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Hoàng Diệu

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh An Giang;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/CV-PT ngày 06/02/2014 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Phương Thúy đề nghị được đưa mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Campuchia vào tập kết tại địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Tân Thành Lợi và địa điểm của Doanh nghiệp tư nhân Phương Lam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Tân Thành Lợi:

– Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Tân Thành Lợi tại cửa khẩu Khánh Bình tỉnh An Giang đã được Tổng cục Hải quan công nhận tại Quyết định số 1766/QĐ-TCHQ-GSQL ngày 10/10/2007, nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, thuộc địa bàn hoạt động của cơ quan Hải quan. Do đó, trước mắt Tổng cục Hải quan đồng ý cho đưa hàng hóa nhập khẩu vào tập kết chờ làm thủ tục hải quan. Thời gian thực hiện đến hết 30/6/2014.

– Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ quy định của Luật Hải quan, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn để bố trí nhân lực, giám sát quản lý, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện ra vào địa điểm tập kết hàng hóa, làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

– Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang sớm hoàn thiện thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tân Thành Lợi thuộc khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5444/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2013.

2. Về địa điểm tập kết tại DNTN Phương Lam tại cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1202/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH TMDV XNK Phương Thúy
Đ/c: 91 A, đường Tân Chánh Hiệp 24, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện)
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1832/TCHQ GSQL năm 2014 tập kết hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Hoàng Diệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1047/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1781/BTC-TCT năm 2014 khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về...
Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 7413/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất d...
Công văn 3031/TCHQ-TXNK xét miễn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>