Công văn 1830/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1830/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1830/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc thực hiện thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, tiếp theo công văn số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2014 về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai điểm a.1 mục 1 công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên như sau: “Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu, cấp Phiếu theo dõi trừ lùi trên bản chính văn bản của Chính phủ Campuchia, Bộ Thương mại hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc Chính phủ Campuchia và thực hiện lưu giữ văn bản này”.

2. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai điểm a.2 mục 1 công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên như sau: “Văn bản xác nhận của Tổng cục Hải quan được gửi cho doanh nghiệp để làm thủ tục nhập khẩu và bản chính văn bản của Chính phủ Campuchia, Bộ Thương mại hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc Chính phủ Campuchia sẽ được lưu giữ tại Tổng cục Hải quan”.

Các nội dung khác tại công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– BTC (để báo cáo);
– TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
– Các Bộ: Công an, Công Thương, NN&PTNT (để phối hợp);
– Cục ĐTCBL, Ban QLRR (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1830/TCHQ GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 138/QLCL-CL1 năm 2014 gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nga do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm s...
Công văn 768/VPCP-KTTH năm 2014 thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo do Văn phòng...
Công văn 160/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạ...
Công văn 5694/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá chấm điểm kết quả cải cách hành chính của đơn vị năm 2013 d...
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>