Công văn 1830/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1830/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1830/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc thực hiện thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, tiếp theo công văn số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2014 về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai điểm a.1 mục 1 công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên như sau: “Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu, cấp Phiếu theo dõi trừ lùi trên bản chính văn bản của Chính phủ Campuchia, Bộ Thương mại hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc Chính phủ Campuchia và thực hiện lưu giữ văn bản này”.

2. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai điểm a.2 mục 1 công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên như sau: “Văn bản xác nhận của Tổng cục Hải quan được gửi cho doanh nghiệp để làm thủ tục nhập khẩu và bản chính văn bản của Chính phủ Campuchia, Bộ Thương mại hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc Chính phủ Campuchia sẽ được lưu giữ tại Tổng cục Hải quan”.

Các nội dung khác tại công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– BTC (để báo cáo);
– TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
– Các Bộ: Công an, Công Thương, NN&PTNT (để phối hợp);
– Cục ĐTCBL, Ban QLRR (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1830/TCHQ GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải ...
Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2014 xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1773/TCHQ-TXNK năm 2014 về xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7596/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất do Ban ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>