Công văn 180/VPCP-KTN năm 2014 cấp phép thăm dò đá hoa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 180/VPCP-KTN Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 180/VPCP-KTN
V/v cấp phép thăm dò đá hoa

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Bộ Xây dựng;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại công văn số 2684/BXD-VLXD ngày 13 tháng 12 năm 2013 về việc cấp phép thăm dò mỏ đá hoa khu vực Liễu Đô-Minh Tiến và khu vực An Phú 1-An Phú 2, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cấp phép thăm dò mỏ đá hoa khu vực Liễu Đô-Minh Tiến và khu vực An Phú 1-An Phú 2, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp phép thăm dò mỏ đá hoa khu vực Liễu Đô-Minh Tiến và khu vực An Phú 1-An Phú 2, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg;
– Bộ Công Thương;
– UBND tỉnh Yên Bái;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, V.III;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 180/VPCP KTN năm 2014 cấp phép thăm dò đá hoa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 160/GSQL-GQ1 năm 2014 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạ...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men sản xuất bình nước nóng do T...
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nướ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>