Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1799/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 24 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1799/TCHQ-TXNK
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam.
(7/75 Ngõ 560, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN)

Trả lời công văn số 18/CV ngày 02/02/2014 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam đề nghị giải tỏa cưỡng chế cho Công ty được làm thủ tục hải quan; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 33 Thông tư số 190/20123/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam có văn bản đề nghị tạm dừng cưỡng chế kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng gửi Cục Hải quan nơi phát sinh nợ bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK, QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 1799/TCHQ TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 357/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức Lễ đón Bằng vinh danh Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là Di ...
Công văn 623/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng ...
Công văn 100/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu do Cục Giám s...
Công văn 806/VPCP-KGVX năm 2014 lập Dự án đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chí...
Công văn 1520/TCHQ-QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử d...
Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ng...
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>