Công văn 1773/TCHQ-TXNK năm 2014 về xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1773/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 24 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1773/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH FLECON Việt Nam.
(Lô B6-KCN Thụy Vân – Việt Trì – tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 11/XNK-FLC ngày 11/2/2014 của Công ty TNHH FLECON Việt Nam về việc xin mở tờ khai và ân hạn thuế trong thời gian chờ giải quyết tiền phạt chậm nộp thuế GTGT phát sinh do xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn 275 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như:

Về việc xem xét giải quyết tiền phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn. Trong thời gian chờ hướng dẫn, nếu Công ty đã nộp đủ tiền phạt chậm thuế GTGT và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHHH FLECON Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 1773/TCHQ TXNK năm 2014 về xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 100/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu do Cục Giám s...
Công văn 140/QLCL-CL1 năm 2014 về Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga đình chỉ nhập khẩu cá tr...
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1828/TCHQ-GSQL năm 2014 xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do T...
Công văn 7525/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thu thuế đối với xe ô tô, gắn máy ...
Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng ...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>