Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1732/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1732/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 65/HQCB-NV ngày 13/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công văn 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc triển khai lực lượng để làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu phụ, điểm thông quan nêu tại điểm 1 công văn số 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ địa bàn quản lý, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng quyết định việc bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan tại các địa điểm thông quan để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan theo đúng quy định.

2. Việc thay đổi cửa khẩu tái xuất hàng hóa nêu tại điểm 2 công văn 65/HQCB-NV dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thực hiện theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

3. Do quãng đường từ Nà Lạn đến các cửa khẩu phụ, địa điểm thông quan (Pò Peo, Bí Hà, Kỷ Sộc, Bản Khoòng, Pác Ty và Nà Quân) xa, địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác giám sát (xe container không thể vào địa điểm xuất mà phải chuyển sang các phương tiện vận tải khác). Do vậy, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát đặc thù đối với trường hợp thay đổi cửa khẩu xuất từ Nà Lạn vào các cửa khẩu phụ, điểm thông quan dẫn trên, trình Tổng cục Hải quan phê duyệt trước khi ban hành thực hiện để đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ, và không để xảy ra tình trạng xuất lậu qua biên giới hoặc thẩm lậu vào nội địa. Trường hợp việc kiểm tra giám sát hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa và tại các địa điểm xuất không đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Điều tra chống buôn lậu;
– Vụ Tổ chức cán bộ;
– Thanh tra Tổng cục;
– Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1732/TCHQ GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 304/VPCP-TTĐT năm 2014 xử lý thông tin báo chí phản ánh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Ch...
Công văn 623/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 97/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 217/QLCL-TTPC xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy...
Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Th...
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>