Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1732/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1732/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 65/HQCB-NV ngày 13/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công văn 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc triển khai lực lượng để làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu phụ, điểm thông quan nêu tại điểm 1 công văn số 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ địa bàn quản lý, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng quyết định việc bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan tại các địa điểm thông quan để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan theo đúng quy định.

2. Việc thay đổi cửa khẩu tái xuất hàng hóa nêu tại điểm 2 công văn 65/HQCB-NV dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thực hiện theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

3. Do quãng đường từ Nà Lạn đến các cửa khẩu phụ, địa điểm thông quan (Pò Peo, Bí Hà, Kỷ Sộc, Bản Khoòng, Pác Ty và Nà Quân) xa, địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác giám sát (xe container không thể vào địa điểm xuất mà phải chuyển sang các phương tiện vận tải khác). Do vậy, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát đặc thù đối với trường hợp thay đổi cửa khẩu xuất từ Nà Lạn vào các cửa khẩu phụ, điểm thông quan dẫn trên, trình Tổng cục Hải quan phê duyệt trước khi ban hành thực hiện để đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ, và không để xảy ra tình trạng xuất lậu qua biên giới hoặc thẩm lậu vào nội địa. Trường hợp việc kiểm tra giám sát hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa và tại các địa điểm xuất không đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Điều tra chống buôn lậu;
– Vụ Tổ chức cán bộ;
– Thanh tra Tổng cục;
– Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1732/TCHQ GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 1047/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 217/QLCL-TTPC xử lý kiến nghị của địa phương do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy...
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 2181/TTg-KTN năm 2013 áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ ...
Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình...
Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ng...
Công văn 3097/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>