Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1717/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1717/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN.
(Đ/c: phố Giáp Đình, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương)

Trả lời công văn số 01/2014KRVN ngày 14/02/2014 của Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN về việc thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu Bản Vược (Bát Xát – Lào Cai), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu chân gà đông lạnh để gia công các công đoạn rã đông – làm sạch – hấp chín – tẩm ướt – đóng gói – hút chân không – đóng thùng carton để xuất khẩu không được cấp xuất xứ Việt Nam do không đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ nhưng đáp ứng quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương, Thông tư số 01/2008/TTLT-BCT – BTC – BGTVT – BNN&PTNT – BYT – NNHN ngày 31/01/2008 thì được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định dẫn trên để thực hiện và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ tỉnh Lào Cai (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính

300x250 Công văn 1717/TCHQ GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 768/VPCP-KTTH năm 2014 thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo do Văn phòng...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 203/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 7589/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 7499/TCHQ-TXNK năm 2013 trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>