Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1717/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1717/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN.
(Đ/c: phố Giáp Đình, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương)

Trả lời công văn số 01/2014KRVN ngày 14/02/2014 của Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN về việc thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu Bản Vược (Bát Xát – Lào Cai), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu chân gà đông lạnh để gia công các công đoạn rã đông – làm sạch – hấp chín – tẩm ướt – đóng gói – hút chân không – đóng thùng carton để xuất khẩu không được cấp xuất xứ Việt Nam do không đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ nhưng đáp ứng quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương, Thông tư số 01/2008/TTLT-BCT – BTC – BGTVT – BNN&PTNT – BYT – NNHN ngày 31/01/2008 thì được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định dẫn trên để thực hiện và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ tỉnh Lào Cai (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính

300x250 Công văn 1717/TCHQ GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông l...
Công văn 571/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 112/QLCL-CL1 năm 2014 xuất khẩu thủy sản vào Ucraina do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản...
Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban ...
Công văn 1635/TCHQ-GSQL năm 2014 quản lý chất lượng xe đạp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>