Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1717/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1717/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN.
(Đ/c: phố Giáp Đình, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương)

Trả lời công văn số 01/2014KRVN ngày 14/02/2014 của Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN về việc thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu Bản Vược (Bát Xát – Lào Cai), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu chân gà đông lạnh để gia công các công đoạn rã đông – làm sạch – hấp chín – tẩm ướt – đóng gói – hút chân không – đóng thùng carton để xuất khẩu không được cấp xuất xứ Việt Nam do không đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ nhưng đáp ứng quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương, Thông tư số 01/2008/TTLT-BCT – BTC – BGTVT – BNN&PTNT – BYT – NNHN ngày 31/01/2008 thì được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định dẫn trên để thực hiện và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV TP & TM Korea VN biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ tỉnh Lào Cai (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính

300x250 Công văn 1717/TCHQ GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 69/TTg-KTN năm 2014 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển cơ sở...
Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan và Khu ki...
Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải...
Công văn 622/TCHQ-GSQL năm 2014 nộp thông báo tiếp nhận hàng viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 598/TCHQ-KTSTQ năm 2014 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>