Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1560/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1560/TCHQ-GSQL
V/v thanh toán tờ khai TNTX

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phương Thúy.

Trả lời công văn số 02/CV-PT ngày 21/01/2014 về việc xin thanh khoản hàng tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, đề nghị Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phương Thúy và Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ thực tế hồ sơ vụ việc và nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và công văn số 1704/BTC-TCHQ ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phương Thúy nếu có chứng từ thanh toán đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 4.2 hoặc điểm 4.6 Phụ lục I Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì được thanh khoản, hoàn thuế theo quy định; trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất nhưng trên hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu có quy định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiền hàng cho người bán và doanh nghiệp Việt Nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồng của lô hàng tạm nhập, tái xuất thì không được coi là chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (t/hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1560/TCHQ GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Ch...
Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 139/QLCL-CL1 năm 2014 gửi Thủ trưởng Cơ quan Kiểm dịch động thực vật do Cục Quản lý Chất lư...
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1328/TCHQ-TXNK năm 2014 nhập chứng từ thu ngân sách trong thời gian chỉnh lý, tính tiền chậ...
Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên...
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm do Bộ Lao động ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>