Công văn 1559/TCHQ-GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1559/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1559/TCHQ-GSQL
V/v hồ sơ hải quan đối với phế liệu NK

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Công Thương.

Qua quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công thương – Tài nguyên và Môi trường về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc liên quan đến hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu, xin trao đổi với Quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Hiện tại, theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT thì: “Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành về pháp luật hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu phải nộp bổ sung cho cơ quan hải quan… (theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư này)”. Các chứng từ phải nộp bổ sung bao gồm: Giấy chứng nhận còn hiệu lực, Bản thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Bản cam kết pháp lý về tài chính. Theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này thì “Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (gọi tắt là Giấy chứng nhận) là Giấy chứng nhận cấp cho thương nhân đủ điều kiện… cơ sở sản xuất của mình”.

Ngày 21/1/2013, Bộ Công Thương có công văn số 603/BCT-KHCN trả lời Công ty TNHH Thép đặc biệt SHENGLI Việt Nam về việc xử lý vướng mắc trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Trong đó có nội dung: “Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT… kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành về pháp luật hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu phải nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận của Tổ chức giám định chất lượng phế liệu tại cảng xuất (dưới đây gọi tắt là bản sao Giấy chứng nhận)”. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đối chiếu Tổng cục Hải quan nhận thấy chứng từ này chưa được quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT.

Như vậy, căn cứ vào các văn bản dẫn trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho biết:

1. Thuật ngữ “Giấy chứng nhận” theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, tuy nhiên theo hướng dẫn tại công văn số 603/BCT-KHCN dẫn trên là Giấy chứng nhận của Tổ chức giám định chất lượng phế liệu tại cảng xuất thì có phải là một loại giấy tờ khác hay không? Việc yêu cầu thương nhân khi nhập khẩu phế liệu phải nộp bổ sung cho cơ quan hải quan Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận của Tổ chức giám định chất lượng phế liệu tại cảng xuất tại công văn số 603/BCT-KHCN chỉ áp dụng để xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Thép đặc biệt SHENGLI Việt Nam hay áp dụng cho tất cả các trường hợp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nói chung?

2. Trường hợp Giấy chứng nhận của Tổ chức giám định chất lượng phế liệu tại cảng xuất là một chứng từ bắt buộc phải nộp bổ sung cho cơ quan hải quan và áp dụng đối với tất cả trường hợp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì đề nghị Quý Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung nội dung này vào Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

(Gửi kèm bản sao công văn số 603/BCT-KHCN ngày 21/1/2013).

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Định (để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 1559/TCHQ GSQL năm 2014 hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 140/QLCL-CL1 năm 2014 về Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga đình chỉ nhập khẩu cá tr...
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 1047/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 270/QLCL-KN năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra nhanh nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối d...
Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng C...
Công văn 2785/BNN-KHCN năm 2013 điều chỉnh hành động chính sách giai đoạn 2013-2015 thuộc Chương trì...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>